Informācija

 SINHRONĀS PELDĒŠANAS NODARBĪBU APMAKSAS NOTEIKUMI 


1. Apmaksa par nodarbībām tiek veikta par atskaites periodu, kas ir piecas nedēļas. Atskaites perioda sākums nosakāms, sākot ar pirmās nodarbības dienu. Apmaksa veicama pirms attiecīgā atskaites perioda pirmās nodarbības sākuma (5 dienas iepriekš).

2. Nodarbību dalībniekiem ir tiesības izvēlēties apmaksas režīmu atskaites periodam atkarībā no ieplānotā nodarbību apmeklēšanas biežuma:
Lielais baseins
2.1.1. Apmeklējums 1 (vienu) reizi nedēļā – 17 EUR par nodarbību;
2.1.2. Apmeklējums 2 (divas) reizes nedēļā – 14 EUR par nodarbību;
2.1.3. Apmeklējums 3 (trīs) reizes nedēļā – 11 EUR par nodarbību;
Mazais baseins
2.2.1. Apmeklējums 1 (vienu) reizi nedēļā – 18 EUR par nodarbību;
2.2.2. Apmeklējums 2 (divas) reizes nedēļā – 15 EUR par nodarbību;
2.2.3. Apmeklējums 3 (trīs) reizes nedēļā – 12 EUR par nodarbību;

3. Apmaksa par nodarbībām tiek veikta par pirmo un pēdējo kārtējās sezonas abonementu. Ja nodarbības tiek pārtrauktas pēc sportista vai viņa likumiskā pārstāvja iniciatīvas, maksa par pēdējo kārtējās sezonas abonementu netiek atmaksāta. Sportistam un viņa likumīgajam pārstāvim ir tiesības izmantot pēdējo abonementu tā derīguma perioda laikā.

4. Gadījumā, ja nodarbības dalībnieks kavē nodarbības ilgāk kā 2 (divas) nedēļas sakarā ar saslimšanu un Biedrības administrācijai iesniegta ārsta izziņa par saslimšanu, tad attiecīgajam sportistam ir tiesības saskaņot ar Biedrības administrāciju, ka nākamajā atskaites periodā, papildus grafikā jau ieplānotajām nodarbībām, tiks paredzētas papildus nodarbības, kā izlaisto nodarbību kompensācija, saskaņā ar apstiprinātiem Sinhronās peldēšanas nodarbību grafikiem. Biedrība kompensē izlaistās nodarbības tikai par divām izlaistajām nedēļām, ja saslimšanas periods ir ilgāks.

5. Gadījumā, ja nodarbību apmaksa tiek kavēta vai tiek veikta nepilnīgi, Biedrības vadībai ir tiesības nepielaist sportistu nodarbībai. Sistemātisku kavējumu vai nepilnas apmaksas gadījumā, Biedrības vadībai ir tiesības atskaitīt sportistu, bez pienākuma atmaksāt jebkādus veiktus maksājumus.

6. Rekvizīti nodarbību maksas samaksai:
Biedrība „ Synchro Latvia”
Reģ.nr.40008260086
Konta nr.LV40HABA0551043039749
 

SINHRONĀS PELDĒŠANAS SKOLAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI Nr.01/2017

 

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības „Synchro Latvia”, turpmāk tekstā – Biedrība, iekšējas kartības un drošības tehnikas noteikumi nosaka Biedrības, sportistu (nodarbību dalībnieku) un viņu vecāku tiesības un pienākumus, lai pienācīgi organizētu sinhronās peldēšanas sporta veida apmācību un sportistu treniņu procesu, kā arī drošības tehnikas noteikumus, lai līdz minimumam samazinātu traumu gūšanas risku treniņu procesā.

1.2. Šie noteikumi ir saistoši visam Biedrības personālam, sportistiem, viņu vecākiem un nodarbību apmeklētājiem.

2. Biedrības sportistu tiesības un pienākumi
2.1. Biedrības sportistiem ir tiesības:
2.1.1. apmeklēt Sinhronās peldēšanas nodarbības saskaņā ar noteikto nodarbību grafiku;
2.1.2. piedalīties Biedrības rīkotajos publiskajos sporta pasākumos un sacensībās;
2.1.3. saņemt Biedrības darbinieku palīdzību un konsultācijas, kā arī pieklājīgu un godīgu attieksmi;

2.2. Biedrības sportistiem ir pienākums:
2.2.1. sekot savam veselības stāvoklim un regulāri (reizi gadā) iziet padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes;
2.2.2. ievērot nodarbību grafikos noteiktos nodarbību laikus;
2.2.3. ievērot un izpildīt treneru norādījumus nodarbību laikā (personām, kas jaunākas par 18 gadiem, baseinā un sporta zālēs atļauts darboties tikai trenera uzraudzībā);
2.2.4. ievērot drošības tehnikas noteikumus nodarbību laikā, ievērojot šo noteikumu 6.punktā minētas prasības;
2.2.5. nekavējoties informēt treneri, ja nodarbību laikā tiek gūta trauma vai rodas slikta pašsajūta;
2.2.6. apmeklēt nodarbības tikai sporta apģērbā un sporta (maiņas) apavos un ievērot personīgo higiēnu;
2.2.7. atrodoties baseinā, sporta zālē, ģērbtuvēs, dušas telpās un koplietošanas telpās, ievērot tīrību un kārtību, higiēnas, ugunsdrošības un drošības tehnikas noteikumus;
2.2.8. rūpēties par savām personīgām mantām (Biedrība neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs atstātām vērtīgām mantām);
2.2.9. nepamest nodarbību un sporta zāli bez trenera atļaujas.

3. Biedrības sportistu vecāku tiesības un pienākumi
3.1. Biedrības sportistu vecākiem ir tiesības:
3.1.1. saņemt vispusīgu informāciju par Biedrības darbību, attīstības plāniem un izvirzītiem uzdevumiem;
3.1.2. personiski vai rakstiski vērsties pie Biedrības darbiniekiem ar jautājumiem, ieteikumiem vai pretenzijām.

3.2. Biedrības sportistu vecākiem ir pienākums:
3.2.1. nodrošināt, lai bērni zinātu šajos noteikumos noteiktos sportistu pienākumus un drošības tehnikas noteikumus un ievērotu tos;
3.2.2. sekot bērnu veselības stāvoklim, nekavējoties informēt Biedrības personālu par jebkurām konstatētām bērnu veselības problēmām un nodrošināt, lai bērni izietu regulāras padziļinātas profilaktiskās pārbaudes;
3.2.3. nodrošināt, lai bērni ievērotu nodarbību grafikos noteiktos nodarbību laikus;
3.2.4. nodrošināt, lai bērni ģērbtuvēs neatstāj vērtīgas mantas (Biedrība neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs atstātām vērtīgām mantām);
3.2.5. pavadīt un sagaidīt pēc nodarbībām bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem.
3.2.6. savlaicīgi informēt Biedrības vadību par nodarbības kavējumu, piezvanot vai nosūtot īsziņu (sms) uz vadības tālr.numuriem.

4. Biedrības tiesības un pienākumi
4.1. Biedrībai ir tiesības:
4.1.1. mainīt nodarbību grafiku un/vai pārcelt nodarbību uz citu dienu, iepriekš brīdinot par to sportistus un vecākus (tai skaitā gadījumos, ja nodarbību grafikā noteiktā nodarbība iekrīt valsts svētku dienā, sacensību dienā u.tml. pamatotu iemeslu dēļ);
4.1.2. fotografēt/uzņemt un publicēt sportistu fotoattēlus/video ierakstus ar sportistu Biedrības darbības popularizēšanas nolūkos.
4.1.3. atskaitīt sportistu, kurš pārkāpj šos noteikumus, t.sk. gadījumos, ja nodarbības maksas samaksa sistemātiski tiek kavēta vai netiek veikta pilnā apmērā;
4.1.4. kompensēt izlaistās nodarbības tikai attaisnotu kavējumu gadījumā, ne ilgāk kā par divu nedēļu kavējuma periodu.

4.2. Biedrībai ir pienākums:
4.2.1. nodrošināt kvalificētus trenerus treniņu procesam;
4.2.2. nodrošināt sportistiem labiekārtotu baseinu, inventāru, sporta zāli, ģērbtuves, dušas telpas un koplietošanas telpas;
4.2.3. sniegt informāciju par Biedrības sporta darbību un sportistu sekmēm, kā arī atbildēt uz sportistu vai to vecāku iesniegumiem;
4.2.4. nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību gadījumā, ja nodarbības laikā tiek gūta trauma;

5. Kārtība baseinā, nodarbību telpās un sporta zālē
5.1. Baseinā, telpās un sporta zālē aizliegts:
a) atrasties virsdrēbēs un ielas apavos, ievest jebkādus dzīvniekus;
b) lauzt, demolēt vai citādi bojāt telpas, inventāru un ierīces;
c) nodarbību laikā skaļi uzvesties, lietot mobilos tālruņus, aizskart vai citādi traucēt un ietekmēt sportistus vai trenerus.

5.2. Gadījumos, ja sportista vai ar to saistītas personas vainas dēļ ir bojāts inventārs vai telpas, vai netiek pildītas drošības vai higiēnas prasības, Biedrības vadība sastāda aktu par pārkāpumu un pieņem lēmumu par nepielaišanu uz nākamajam nodarbībām, kā arī sportista vecākam jākompensē materiālie zaudējumi, ja tādi radušies Biedrībai.

6. Drošības tehnikas noteikumi
6.1. Sinhronās peldēšanas nodarbībās drīkst piedalīties tikai tie sportisti, kuriem ir ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību šim sporta veidam.
6.2. Nedrīkst peldēt tūlīt pēc ēšanas. Starplaikam starp ēšanu un peldēšanu jābūt ne mazākam kā 45-50 minūtes.
6.3. Ja kāju vai roku savelk krampji, tad jācenšas izturēties mierīgi, nezaudējot kontroli pār sevi, ziņot trenerim.
6.4. Nedrīkst peldēt, piedalīties nodarbībās, ja ir slikta pašsajūta un paaugstināta temperatūra.
6.5. Izpildot sinhronās peldēšanas vingrinājumus stingri jāievēro trenera metodiskie norādījumi.
6.6. Izmantojot baseina telpas ir jāievēro attiecīga peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi.
6.7. Sinhronās peldēšanas nodarbības laikā uz katriem 15 audzēkņiem jābūt vienam trenerim.
6.8. Sportistiem uz nodarbībām jāierodas atbilstošā tērpā, līdzi ņemot personīgās higiēnas preces.
6.9. Stingri jāievēro personīgo higiēnu.
6.10. Sinhronās peldēšanas nodarbību laikā, nodarbību vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

Aizliegts:
1. Iekāpt baseinā bez trenera atļaujas.
2. Grūst otru baseinā no malas vai lēkšanas paaugstinājuma.
3. Traucēt citus sportistus.
4. Bez nepieciešamības saukt ”Palīgā!”,”Slīkstu!”      

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Šie noteikumi ir spēkā attiecībā uz katru sportistu un tā vecāku ar pirmās nodarbības apmaksas dienu, uz nenoteiktu laiku, līdz dienai, kad pārtraukta dalība Biedrības nodarbībās un izpildītas visas šajos noteikumos noteiktās saistības.
7.2. Sportista vecāks un sportists apņemas rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem pirms pirmās maksas nodarbības apmaksas dienai. Ar maksājumu par pirmo sinhronās peldēšanas nodarbību tiek uzskatīts, ka sportists un viņa vecāks iepazinās un piekrīt ievērot šos noteikumus.
7.3. Biedrības vadībai ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus iepriekš brīdinot par to Biedrības dalībniekus un vecākus 1 (vienu) mēnesi iepriekš, publicējos izmaiņas Biedrības mājas lapā un/vai sociālajos tīklos. Gadījumā, ja dalībnieks vai viņa vecāks nepiekrīt izmaiņām, viņam ir tiesības pārtraukt dalību skolā bez jebkādām sankcijām.
7.4. Jebkuras domstarpības un strīdi starp Biedrību un tās dalībniekiem (vecākiem) atrisināmi savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos par strīda atrisināšanu, tad strīds atrisināms tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 

Cienījamie vecāki,
Atgādinām Jums par izlaisto nodarbību kompensācijas noteikumiem sakarā ar attaisnojušu iemeslu – slimību


Slimības gadījumā ne mazāk par 2 nedēļām nepārtraukti (ar slimības lapas uzrādīšanu) Jūs varēsiet izmantot izlaistās nodarbības jebkurās citās nedēļas dienās, saskaņā ar skolas nodarbību grafiku pēc iepriekšējas vienošanās ar administrāciju.

Slimošanas gadījumā vairāk par 2 nedēļām, skola kompensē tikai 2 nedēļas izlaistās nodarbības.
Esošā atskaites perioda laikā var būt izmantota tikai viena slimības iemesla kompensācija.

Visos pārējos izlaisto nodarbību gadījumos, ne saistītos ar slimību, skola centīsies, bet negarantē nodarbību pārnešanu. Lūdzu, sazinieties ar administratoriem jautājumu risināšanai individuālā kārtībā, tālruņi:
2017 3992, 2017 3993

Skola nekompensē Jums izlaistās nodarbības:

1. Kavēta maksājuma gadījumā
2. Apmaksas noteikumu un termiņu pārkāpumu gadījumā
3. Apmaksas pārtraukuma gadījumā starp atskaites periodiem

Nodarbību apmeklējums ārpus savas grupas grafika bez saskaņošanas ar administrāciju NAV IESPĒJAMS

Synchro Latvia novēl Jums un Jūsu bērniem stipru veselību un lielisku garastāvokli!
Esiet kopā ar mums un būsiet veseli!

 


 

 

 

 

 


 

PIEVIENOJIES - PIRMĀ NODARBĪBA BEZ MAKSAS!